Cztery zmiany od 1 marca

12 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowana została zmiana "rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych".

Nowe rozporządzenie, podpisane przez wiceministra Wojciecha Koniecznego, wprowadza cztery zmiany dotyczące funkcjonowania przychodni i szpitali, nowe zasady obowiązywać będą zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Reklama

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca.

Więcej informacji w opiece koordynowanej

Dotychczas przy udzielaniu świadczeń w ramach opieki koordynowanej lekarze rodzinni przekazywali informację jedynie o przyczynie głównej udzielanego świadczenia. Po nowelizacji przepisów świadczeniodawcy będą mogli informować również o przyczynach współistniejących.

Reklama

Ta zmiana ma pomóc w rozliczaniu świadczeń przez NFZ.

Przypomnijmy, że wprowadzenie do podstawowej opieki zdrowotnej programu opieki koordynowanej miało umożliwić lekarzowi objęcie tą opieką chorych na takie choroby przewlekle, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma oskrzelowa i przewlekła choroba obturacyjna płuc.

Zmiana raportowania przy chorobie nowotworowej

Druga zmiana dotyczy katalogu przypadków, w których wymagane jest od świadczeniodawców przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji o kodzie i stopniu zaawansowania choroby nowotworowej.

Informacja teraz będzie przekazywana po wykonaniu leczenia o charakterze radykalnym, ale tylko w przypadku pierwotnego zabiegu chirurgicznego albo pierwotnej radioterapii lub radiochoemioterapii (wcześniej dotyczyło to każdego zabiegu). Pojawia się też obowiązek przekazania takiej informacji w przypadku rozpoczynania leczenia choroby nowotworowej, zmiany jej zaawansowania lub nawrotu.

Zmiany mają pozwolić NFZ na skuteczniejsze monitorowanie jakości i efektywności leczenia onkologicznego.

Pedagog i psychoterapeuta dopisani do listy

Trzecia zmiana polega na dodaniu "pedagoga" oraz "psychoterapeuty dzieci i młodzieży" do wykazu kodów przynależności do danej grupy zawodowej uprawnionej do świadczenia opieki zdrowotnej. Dotychczas te zawody nie były dotychczas uwzględnione w tabeli "Kod przynależności do danej grupy zawodowej", teraz znalazły się na pozycjach 37 i 38.

Zmiana została przeprowadzona "w celu prawidłowego sprawozdania informacji o zawodzie osoby, która udzieliła świadczenia opieki zdrowotnej" oraz możliwości "zweryfikowania, czy świadczenie zostało udzielone przez osobę, która spełnia wymogi określone w przepisach prawa".

Nowa grupa do lekarza bez kolejki

Ostatnia zmiana rozszerza listę pacjentów, którzy mogą skorzystać ze świadczeń NFZ poza kolejnością, o nową grupę. Jak czytamy w rozporządzeniu, dotyczy to "osób, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia".

Chodzi o osoby, które otrzymały świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu. Prawo do świadczeń poza kolejnością przysługuje im przez pięć lat od momentu uzyskania świadczenia.

Listę osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością znajdziesz tutaj.