Bezpartyjni Samorządowcy - zdrowa Polska

Bezpartyjni Samorządowcy, czyli komitet wyborczy, któremu w losowaniu przypadł nr 1, kwestię zdrowia traktują bardzo poważnie. Od rozdziału "Zdrowa Polska" zaczyna się ich program polityczny. Zawarli w nim 10 punktów.

Reklama

Co postulują samorządowcy w sprawie zdrowia?

Reforma NFZ

"Zmienimy obecny system finansowania służby zdrowia, tak aby pieniądz w prosty sposób podążał za pacjentem i był wydawany racjonalnie. Proponujemy głęboką reformę Narodowego Funduszu Zdrowia, z jednoczesnym utrzymaniem standardu leczenia i jakości usług bez względu na różnice w zamożności regionów" - czytamy w programie.

Zmiana związana z NFZ ma się opierać na dwóch elementach:

 • Wdrożenie subsydiarnej koncepcji opieki zdrowotnej, w której decyzje dotyczące leczenia powinny zapadać możliwie blisko obywatela, celem lepszego zabezpieczenia jego potrzeb medycznych i zachowania większej kontroli nad przepływem środków.
 • Decentralizację systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez nadanie kompetencji i odpowiedzialności za finansowanie świadczeń marszałkom województw.

Ochrona i wsparcie karmienia piersią

O tym postulacie nie mówią pozostałe partie, dla BS ma najwyraźniej ważne znaczenie. "Karmienie piersią jest naturalnym i optymalnym sposobem karmienia niemowląt i małych dzieci, rekomendowanym przez światowe, zagraniczne oraz polskie autorytety" - zaznaczają samorządowcy, dodając, że istnieją liczne, udokumentowane korzyści zdrowotne i wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z karmienia piersią.

Dlatego postulują:

 • utworzenie krajowego programu ochrony, promocji i wsparcia karmienia piersią,
 • wprowadzenie zmian w kształceniu pracowników ochrony zdrowia i specjalistów ds. żywienia w zakresie wiedzy o żywieniu niemowląt i małych dzieci, w tym karmieniu piersią i laktacji,
 • wzmocnienie inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku i pełne jej zintegrowanie z systemem opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie realnego wsparcia i pomocy kobietom w karmieniu piersią, w tym w razie potrzeby refundowanych porad laktacyjnych specjalistów ds. laktacji,
 • jak najpełniejsze wdrożenie do prawa polskiego Kodeksu WHO,
 • zwiększenie działań w zakresie promowania karmienia piersią w społeczeństwie,
 • edukowanie społeczeństwa w zakresie karmienia piersią,
 • wprowadzenie jednolitego i regularnego monitoringu wskaźników karmienia piersią w kraju, zgodnego z wytycznymi WHO.

Rozszerzona refundacja leków dla seniorów

Samorządowcy w swoim programie apelują o to, co zostało już wprowadzone przez rząd we wrześniu, czyli "obniżenie granicy wiekowej osób uprawnionych do skorzystania z programu refundacji". Piszą też o "objęciu pełną refundacją szerszych grup społecznych i zmniejszenie współpłatności seniorów" oraz o rozwiązaniach obowiązujących w niektórych europejskich krajach, czyli:

 • zryczałtowanej opłacie - po przekroczeniu pewnego pułapu wydatków na leki za każdy kolejny lek uiszcza się opłatę tej samej wysokości, lub
 • przyjęciu maksymalnego progu wydatków na leki, po przekroczeniu którego w danym roku senior otrzymuje leki bezpłatnie, lub
 • wprowadzeniu bonu uprawniającego do zniżki/ bezpłatnego otrzymywania leków przez cały rok.

Zwiększenie kadry lekarskiej

Podobnie jak większość partii, poza Konfederacją, BS proponują rozwiązania mające na celu zwiększenie kadry lekarskiej w Polsce. "Postulujemy odejście od środków, które mają jedynie doraźnie poprawić sytuację na rzecz systemowej transformacji, uwzględniającej zmiany demograficzne i regionalne zróżnicowanie potrzeb polskiego społeczeństwa".

Ich pomysł to:

 • opracowanie i wdrożenie nowej strategii i planowania w systemie kształcenia lekarzy, pielęgniarek i położonych,
 • znaczące zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i stworzenie zachęt do podejmowania pracy w tym obszarze,
 • wdrożenie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia i dostosowanie struktury zatrudnienia do profilu i zakresu świadczeń realizowanych przez dane podmioty.

Zwiększenie roli profilaktyki

Bezpartyjni Samorządowcy podkreślają, że Polacy potrzebują kompleksowego i efektywnie działającego systemu profilaktyki zdrowotnej. W tej materii jest bardzo wiele do zdobienia, bo programy profilaktyczne "realizowane są zaledwie w 20-30 procentach".

W jaki sposób chcą poprawić sytuację? M.in. poprzez wdrożenie nowego, wieloletniego systemu profilaktyki, poprawę skuteczności działań edukacyjno – informacyjnych, położenie szczególnego nacisku na profilaktykę chorób onkologicznych, wprowadzenie stałych badań profilaktycznych, promowanie karmienia piersią czy uznanie za priorytet samorządowych programów profilaktycznych.

Poprawa opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży

Samorządowcy chcą podniesienia jakości opieki zdrowotnej kobiet w okresie okołociążowym, w szczególności zapewnienia prawidłowego przebiegu ciąży i wczesna identyfikacja czynników ryzyka, która umożliwi objęcie pacjentek opieką odpowiadającą ich potrzebom zdrowotnym.

W szczególności miałoby się to odbywać poprzez:

 • zwiększenie dostępności do badań ginekologicznych na poziomie gminnym lub powiatowym,
 • rozwój działań ukierunkowanych na faktyczne współuczestnictwo kobiety w ciąży, jak i osób z jej otoczenia, w opiece okołoporodowej,
 • wsparcie kobiet w sytuacji nieprawidłowo przebiegającej ciąży,
 • zwiększenie kadry lekarzy położników,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej.
Reklama

Poprawa systemu rehabilitacji

Zdaniem samorządowców Polska potrzebuje nowego systemu rehabilitacji, obecnie głównymi problemami są: niespójność systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, brak placówek kompleksowej rehabilitacji i niewystarczająco skuteczny system zachęt do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Dlatego BS opracują i wdrożą program Polskiej Szkoły Kompleksowej Rehabilitacji. Model ten będzie się opierał na czterech zasadach: powszechność, wczesność zapoczątkowania, kompleksowość i ciągłość.

Transformacja cyfrowa systemu ochrony zdrowia

"Usprawnimy informatyczne rozwiązania całej służby zdrowia wspierające proces leczenia Polaków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wprowadzimy w życie realną możliwość zapisywania się do lekarza dla każdego pacjenta i zapewnimy każdemu szybki wgląd do naszych danych medycznych. Skróci to czas oczekiwania na przeprowadzenie badań i wizytę u specjalisty" - czytamy w programie.

Transformacja będzie się odbywać dzięki wykorzystaniu innowacji, takich jak system domowego leczenia oparty na AI, rozwojowi mobilnych oddziałów opieki zdrowotnej i inteligentnych szpitali i stworzeniu przyjaznego otoczenia prawno-administracyjnego dla cyfryzacji służby zdrowia.

Integracja ośrodków pomocy

"Reforma NFZ wraz z utworzeniem Samorządowej Służby Zdrowia pozwoli przełamać kilkudziesięcioletnią niemoc w harmonizacji procedur i finansowaniu Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych" - piszą samorządowcy.

Jednym z rozwiązań jest większa integracja ww. systemów, umożliwiająca zoptymalizowanie i zmaksymalizowanie korzyści dla ich odbiorców i szerzej dla całego społeczeństwa. W efekcie osoby potrzebujące wsparcia, zwłaszcza seniorzy, będą miały równy dostęp do świadczeń udzielanych w DPS i ZOL, a pracownicy godne wynagrodzenie.