Sejm uchwalił ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Reklama
Posłowie zaakceptowali poprawki zgłoszone przez senatorów. Ich przyjęcie oznacza ważne zmiany dla producentów leków.
Nie będą miały jednak wpływu dla pacjentów. Zaproponowane bowiem przez rząd zasady ustalania cen leków pozostaną bez zmian (do nich senatorowie nie zgłosili poprawek).

Poziom dopłat

Ustawa przewiduje m.in. powołanie komisji ekonomicznej, która będzie negocjować ceny leków z ich producentami, czyli firmami farmaceutycznymi.
W jej skład będą wchodzić m.in. urzędnicy resortu zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
Ceny leków mają być weryfikowane co 2 – 5 lat.
Dla danej grupy limitowej będą one liczone od ceny produktów, których sprzedaż w okresie trzech miesięcy przed ich ustaleniem wynosiła 15 proc.
O objęciu danego leku refundacją, czyli dopłatami NFZ, będzie ostatecznie decydować minister zdrowia na podstawie decyzji administracyjnej.
Będzie musiała ona zawierać m.in. oznaczenie wnioskodawcy, nazwę leku, a także kategorie dostępności refundacyjnej od tego, do jakiej kategorii dany produkt zostanie zakwalifikowany (podstawowy, uzupełniający).To oznacza, że lek będzie dostępny dla pacjenta bezpłatnie (w 100 proc. za lek zapłaci NFZ), za opłatą ryczałtową (3,20 zł) oraz za odpłatnością w wysokości 30 proc. lub 50 proc. (do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania przez fundusz).

Decyzja ministra

Decyzję o objęciu danego leku refundacją minister zdrowia będzie podejmował na podstawie stanowiska komisji ekonomicznej, rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznej oraz kierując się konkurencją cenową.
Wpisanie danego leku na listę refundacyjną będzie następować na podstawie decyzji ministra i tylko na określony czas.
Ma być ona wydawana na okres od 2 lat do 5 lat, przy czym należy pamiętać, że okres obowiązywania decyzji nie może przekraczać terminu wygaśnięcia ochrony patentowej, w tym także dodatkowego świadectwa ochronnego albo okresu wyłączności rynkowej. Podwyższenie albo obniżenie urzędowej ceny sprzedaży leku również będzie dokonywane na podstawie decyzji administracyjnej ministra zdrowia.
Obecnie listy leków refundowanych mają formę rozporządzeń (są to cztery różne akty). Pacjenci mogą z nich korzystać i tam sprawdzać, jakie leki są objęte określonym poziomem dopłat.
Nowa ustawa o refundacji cen leków wprowadza zmiany w tej kwestii. Zgodnie z nią listy będą wydawane w drodze obwieszczenia ministra zdrowia. Obecnie listy są nowelizowane teoretycznie co cztery miesiące. Rzadko kiedy jednak resort zdrowia dotrzymuje tego wymogu z uwagi na fakt, że nowelizacje rozporządzeń muszą przejść normalną drogę legislacyjną (konsultacje wewnętrzne, zewnętrzne, zgłaszanie uwag, nanoszenie ich do projektu), co automatycznie wydłuża czas ich ukazania się. Listy wydawane w formie obwieszczenia nie będą musiały być konsultowane. Będą publikowane w Monitorze Polskim. Mają być aktualizowane raz na dwa miesiące.

Apteki bez promocji

Sprzedaż leków refundowanych zapewniają apteki i punkty apteczne. Aby nimi handlować, wymagane jest posiadanie umowy z NFZ. Od stycznia 2012 r., kiedy mają zacząć obowiązywać nowe przepisy ustawy, apteki nie będą mogły prowadzić żadnych akcji promocyjnych i sprzedawać leków w ramach promocji za złotówkę czy grosik. Te, które nie dostosują się do tego zakazu, muszą liczyć się z karami – włącznie z rozwiązaniem umowy z funduszem. We wszystkich aptekach ten sam lek będzie musiał mieć jednakową cenę, ustaloną przez resort zdrowia.W dalszym ciągu natomiast aptekarz będzie miał obowiązek informować pacjenta o możliwości zakupienia tańszego zamiennika leku wypisanego prze lekarza. Nie może tego zrobić, jeżeli na recepcie jest umieszczona adnotacja wskazująca na brak wskazań do zastąpienia wypisanego leku tańszym odpowiednikiem.
Jakie inne zmiany zostały wprowadzone ustawą dotyczącą refundacji leków
● ustalono sztywny budżet NFZ na refundacje leków – w ciągu roku nie będzie mógł przeznaczyć na ten cel więcej niż 17 proc. łącznego budżetu na świadczenia zdrowotne,
● w sytuacji przekroczenia wydatków NFZ na refundację firmy farmaceutyczne pokryją 50 proc. różnicy (między zakładanym poziomem kosztów na refundację a rzeczywistymi wydatkami),
● w razie podejrzenia występowania nieprawidłowości apteka będzie miała obowiązek udostępnienia kontrolerom NFZ wszystkich dokumentów,
● lekarze lub placówki zdrowotne, które nie mają umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych, będą musieli podpisać kontrakt z funduszem na sprzedaż leków refundowanych.
Ważne!
W dalszym ciągu aptekarz będzie miał obowiązek informować pacjenta o możliwości zakupienia tańszego zamiennika leku wypisanego przez lekarza
PODSTAWA
Art. 11, 16, 37 oraz 41-43 ustawy z 25 marca 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.