Pracownika na L4 można zwolnić. Pod jednym warunkiem

Przyjęło się sądzić, że pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym nie może zostać zwolniony. Jednak taka ochrona działa jedynie czasowo. Regulują to przepisy Kodeksu pracy.

Wskazują, że pracownik może zostać zwolniony bez wypowiedzenia (czyli inaczej dyscyplinarnie) z przyczyn niezawinionych przez pracownika po 3 miesiącach choroby, jeżeli jest zatrudniony w firmie krócej niż 6 miesięcy. Mówi o tym artykuł 53. Kodeksu pracy.

Reklama

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.

Można też przy dłuższym stażu

Kodeks wymienia jeszcze jedną okoliczność zwolnienia bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Reklama

Pracodawca może także rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na L4, w przypadku dłuższego stażu niż 6 miesięcy albo choroby zawodowej lub choroby w wyniku wypadku, po upływie okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy) i ewentualnym pobraniu przez pierwsze trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego.

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Zwolnienie dyscyplinarne z winy pracownika

Pracownik przebywający na L4 może zostać także zwolniony dyscyplinarnie, czyli bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Dzieje się tak w przypadku, gdy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim podejmuje czynności, które mogłyby pogorszyć jego stan zdrowia lub przedłużyć leczenie. To m.in. wykonywanie w tym czasie pracy na rzecz innego pracodawcy lub wyjazd na urlop i złamanie zaleceń związanych ze zwolnieniem lekarskim.