Jak podała Państwowa Inspekcja Sanitarna kontrola przeprowadzona w 16 345 szkół wykazała, że w 88,9 proc. placówek zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny. W szkołach tych zapewniono: ciepłą bieżącą wodę we wszystkich umywalkach, mydło w dozownikach, suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowe, papier toaletowy a także dobry stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny pomieszczeń i armatury sanitarnej.

Reklama

Uchybienia stwierdzono w 1669 szkołach, czyli w 11 proc. W 704 szkołach nie zapewniono ciepłej bieżącej wody, w 234 - mydła w dozownikach, suszarki lub ręczników papierowych, w 82 - papieru toaletowego, w 74 - czystości i porządku, a w 774 - właściwego stanu technicznego.

W informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomniała, że w przypadku zagrożenia zdrowia uczniów obiekt niespełniający wymagań zostaje wyłączony z użytkowania. Poinformowała, że takich przypadków w 2011 r. nie było.

W wyniku kontroli wydano 1125 decyzji administracyjnych, 372 zalecenia pokontrolne. Nałożono też 29 mandatów karnych na kwotę 4750 zł.

Komentując dla PAP wyniki kontroli minister edukacji Krystyna Szumilas przypomniała, że w ubiegłym roku wydane zostało rozporządzenie zaostrzające wymogi bezpieczeństwa i higieny w szkołach, dotyczące m.in. zapewnienia ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Zależy mi na bezpieczeństwie i dobrych warunkach kształcenia uczniów w każdej szkole (...) Najnowsze wyniki badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazują na duży postęp w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych. Na przykład w 2009 r. ciepłej, bieżącej wody we wszystkich umywalkach brakowało w 2,5 tys. szkół, obecnie brakuje jej w 704 - zaznaczyła.

Jej zdaniem, do polepszenia stanu sanitarnego szkół przyczyniają się corocznie środki z rezerwy subwencji oświatowej, przeznaczane na bieżące remonty szkół. Przekazywane są one do samorządów. Minister poinformowała, że na przykład w 2011 r. na takie remonty przeznaczono 87,5 mln zł, w tym na remonty szkół podstawowych 50,2 mln zł.

Szumilas zadeklarowała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie na bieżąco współdziałało z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Wyraziła nadzieję, że kolejny raport pokaże jeszcze lepsze wyniki.

Reklama