1 Złóż wniosek i uprawdopodobnij naruszenie swoich praw

Reklama

Pacjent może złożyć do rzecznika praw pacjenta wniosek, w którym trzeba poinformować o naruszeniu przez służbę zdrowia swoich uprawnień. We wniosku należy oznaczyć wnioskodawcę (którym może być poszkodowany pacjent), pacjenta, którego sprawa dotyczy, oraz zwięźle opisać stan faktyczny. Przede wszystkim trzeba przedstawić argumenty przemawiające za tym, że do takiego naruszenia praw rzeczywiście doszło.

Po zapoznaniu się z wnioskiem rzecznik może podjąć sprawę lub poprzestać na wskazaniu pacjentowi środków prawnych jakie mu przysługują. Może również przekazać sprawę według właściwości innemu organowi, na przykład zwrócić się do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw dziecka o podjęcie działań wówczas gdy należałyby one do ich kompetencji. Ma prawo również nie podjąć sprawy. O swojej decyzji zawsze powinien powiadomić pacjenta, którego sprawa dotyczy.

2 Poczekaj na wynik postępowania wyjaśniającego rzecznika

W przypadku gdy rzecznik zdecyduje się podjąć sprawę, to będzie samodzielnie prowadził postępowanie wyjaśniające albo zwróci się o zbadanie jej (lub jej części) do właściwych organów. Pomocy może udzielić mu m.in. prokurator lub organy kontroli państwowej, zawodowej oraz społecznej.

Prowadząc samodzielnie sprawę pacjenta rzecznik bada ją na miejscu nawet bez uprzedzenia. Ma prawo też żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt od organów, które je prowadzą, na przykład od samorządów zawodów medycznych, a także przedłożenia informacji o stanie sprawy, gdy np. prowadzi ją sąd. Może też zalecić sporządzenie ekspertyzy i opinii.

3 Zawnioskuj o ponowne rozpatrzenie naruszenia twoich praw

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik nie stwierdzi naruszenia praw pacjenta, to wówczas powinien wyjaśnić to zainteresowanemu oraz poinformować o tym udzielającego świadczeń zdrowotnych w stosunku do którego został wysunięty zarzut. Wnioskodawca ma jednak prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uzasadnić w nim dlaczego nie jest zadowolony z decyzji.4 Licz na załatwienie sprawy naruszenia twoich praw przez inny organ

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik może też podjąć decyzję o tym, że sam nie rozpozna sprawy, tylko że skieruje wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, które naruszyły prawa pacjenta. Przedstawi przy tym opinię lub wniosek co do sposobu załatwienia sprawy. Może też zażądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego albo zastosowania sankcji służbowych. Ma prawo zwrócić się w tej sprawie do jednostek nadrzędnych nad nimi z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa. Organy, do których zostało skierowane wystąpienie o naruszeniu praw pacjenta, muszą zająć się tą sprawą i najpóźniej w ciągu 30 dni poinformować rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. Może się zdarzyć, że rzecznik nie podzieli go. Wtedy zwróci się do właściwego organu nadrzędnego z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.

Podstawa prawna

Art.41 – 54 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw obywatelskich (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z pózn. zm.).