Od 21 kwietnia 2012 r. będą obowiązywały nowe druki zwolnienia (ZUS ZLA) i inne wzory zaświadczeń ZUS ZLA/K, wydawanych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez lekarza orzecznika ZUS. Wzory obu tych dokumentów stanowią załączniki do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej.
Reklama
Stare formularze można stosować aż do wyczerpania zapasów (nie dłużej niż do końca 2012 r.).
Zmienią się formularze zaświadczeń lekarskich, ale nie zasady ich wystawiania. Mogą dotyczyć niezdolności do pracy nawet za okres sprzed daty przeprowadzenia badania, gdy jego wyniki wskazują, że ubezpieczony w tym czasie był rzeczywiście niezdolny do pracy. Zaświadczenie wystawia się wstecz za okres nie dłuższy niż trzy dni. Najczęściej wystawia się je dopiero od dnia, w którym zostało przeprowadzone, albo od dnia następnego. Tylko psychiatra może wystawić zaświadczenie za okres wcześniejszy niż trzy dni poprzedzające badanie, gdy stwierdzi zaburzenia psychiczne ograniczające zdolność chorego do oceny własnego postępowania.
Co 14 dni zaświadczenie lekarskie jest wystawiane, gdy potwierdza pobyt w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, a pacjent przebywa tam dłużej niż przez dwa tygodnie. Gdy przebywa tam krócej, otrzyma zaświadczenie w dniu wypisania z tego zakładu.
Pacjent może otrzymać kilka egzemplarzy zaświadczenia lekarskiego, a nawet ich duplikaty. Stanie się tak, gdy np. jest zatrudniony w kilku firmach i został ubezpieczony z kilku tytułów. Może wówczas domagać się wystawienia tylu zaświadczeń lekarskich, by mógł przedłożyć je wszystkim swoim pracodawcom.
Reklama
Zdarza się, że pacjent zgubi, zniszczy lub w inny sposób utraci zaświadczenie. Wtedy na jego wniosek lekarz, który wydał oryginał, powinien sporządzić wypis z kopii zaświadczenia. Będzie się nim posługiwał tak skutecznie jak oryginałem: złoży go pracodawcy, aby usprawiedliwić nieobecność spowodowaną chorobą.
Zaświadczenie wydawane jest z dwoma kopiami. Oryginał lekarz w ciągu siedmiu dni powinien przesłać do ZUS. Jedną kopię wręcza choremu, a drugą przechowuje przez trzy lata. Swoją kopię ubezpieczony przekazuje pracodawcy.
Gdy pacjent choruje dłużej niż 30 dni, przed wystawieniem kolejnego zwolnienia lekarz powinien ocenić stan jego zdrowia. Jeżeli stwierdzi konieczność rehabilitacji, powinien wypełnić wniosek o jej przeprowadzenie u chorego.
Na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego lekarz musi ocenić, czy stan zdrowia pacjenta uzasadnia np. wystąpienie z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy, złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rehabilitacyjnego lub o przedłużenie czasu jego trwania.
7 dni ma lekarz na dostarczenie do ZUS oryginału wypisanego zwolnienia lekarskiego
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz.U. nr 65, poz. 741 z późn. zm.).