1 Wykonuj świadczenia w sposób odpowiadający wymogom medycznym

Reklama

Zakład opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki i położne, którzy prowadzą indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę, powinni zapewniać świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Muszą udzielać ich z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym. W razie zagrożenia zdrowia lub życia powinny zostać udzielone natychmiast.

Pacjent ma prawo domagać się, aby podczas jego kuracji lekarz zasięgał opinii innego lub zwołał konsylium lekarskie. Gdyby jednak było ono bezzasadne, to wówczas mogą odmówić zwołania konsylium. Żądanie i odmowę należy odnotować w dokumentacji medycznej.

2 Poinformuj osobę leczoną o stanie zdrowia i zachowaj to w tajemnicy

Pacjent ma prawo uzyskać informację o stanie swojego zdrowia, nawet wówczas gdy nie jest pełnoletni, pod warunkiem że ukończył już 16 lat. Małoletni i jego przedstawiciel ustawowy muszą otrzymać ją w formie przystępnej, a także dowiedzieć się o rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, a nawet o dających się przewidzieć następstwach stosowania lub niestosowania ich. Mają też prawo do informacji o wynikach leczenia oraz rokowaniach. Natomiast gdy pacjent nie chce znać stanu swojego zdrowia, to lekarza wiąże jego żądanie o nieinformowaniu go.

Kolejne uprawnienie, którego należy przestrzegać, dotyczy zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia pacjenta. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą jednak wyrazić zgodę na jej ujawnienie.

3 Zorganizuj w szpitalu depozyt i umożliwiaj kontakty z bliskimi

Przebywający w szpitalu ma prawo bezpłatnie przechowywać rzeczy wartościowe w depozycie. Przed przekazaniem ich powinny zostać spisane, a szpital gwarantuje właściwe zabezpieczenie ich. Pacjentowi należy również zapewnić kontakt osobisty, telefoniczny oraz korespondencyjny z innymi osobami lub umożliwić go, wówczas gdy pacjent się tego domaga. Na jego wniosek należy też zabezpieczyć mu dodatkową opiekę pielęgnacyjną, np. podczas porodu i połogu, za którą jednak powinien zapłacić.

Oprócz tego należy zapewnić pacjentowi prawo do opieki duszpasterskiej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia do kontaktu z duchownym jego wyznania.

4 Nie naruszaj praw pacjentów, bo zapłacisz zadośćuczynienie

W razie zawinionego naruszenia prawa sąd przyzna poszkodowanemu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Gdy dojdzie do naruszenia prawa umierania w spokoju i godności, to na żądanie małżonka, krewnych, powinowatych lub przedstawiciela ustawowego sąd może zasądzić określoną kwotę na cel społeczny.

Z takimi roszczeniami pacjent nie może wystąpić, gdy jego prawa doznały uszczerbku w sposób zawiniony w związku z przechowywaniem rzeczy wartościowych w depozycie lub przy dostępie do dokumentacji medycznej. Zadośćuczynienia nie otrzyma, jeżeli do uchybień doszło przy udzielaniu informacji o świadczeniach zdrowotnych, z których skorzystał.

Podstawa prawna

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.).