W raporcie przypomniano, że od 1999 r. do września 2010 r. przekształconych w spółki zostało 105 szpitali i 53 oddziały. Najwięcej z nich znajdowało się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Reklama

Autorzy raportu podkreślają, że z wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z dyrektorami szpitali publicznych wynika, iż zdania na temat komercjalizacji są podzielone. Dobrze ocenia ją 36 proc. badanych, podczas gdy 24 proc. ma o niej złe zdanie. 40 proc. respondentów nie ma określonej opinii na ten temat.

Odmiennie wyglądają oceny komercjalizacji szpitali dokonywane z perspektywy czasu przez dyrektorów przekształconych placówek. Większość ankietowanych (60 proc.) postrzega ten proces raczej dobrze, 24 proc. ma zdecydowanie dobrą opinię, podczas gdy 16 proc. nie ocenia komercjalizacji ani dobrze, ani źle.

Z raportu wynika też, że 31 proc. dyrektorów placówek publicznych oraz 48 proc. dyrektorów placówek przekształconych ocenia sytuację finansową jako "raczej dobrą". Za "zdecydowanie dobrą" uważa ją 9 proc. dyrektorów szpitali publicznych oraz 24 proc. przekształconych. Z kolei 40 proc. dyrektorów szpitali publicznych jest zdania, że sytuacja finansowa placówek jest "zdecydowanie zła" lub "raczej zła".

Głównym wydatkiem ponoszonym przez szpitale są koszty działalności operacyjnej (w 2009 r. blisko 96 proc. wszystkich wydatków), na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia. W 2009 roku stanowiły one prawie 43 proc. kosztów ponoszonych przez szpitale. Za główne obciążenie finansowe dla swojej placówki uznało je aż 85 proc. dyrektorów szpitali publicznych oraz 92 proc. lecznic przekształconych.Kolejny duży wydatek ponoszony jest przez placówki w związku ze zużyciem materiałów i energii (22 proc.). Wynika on zwłaszcza ze zużycia leków oraz sprzętu jednorazowego. Dużym obciążeniem są także koszty generowane przez usługi obce (17 proc.). W kategorii tej zawierają się m.in. wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilno-prawnych.

Autorzy raportu podkreślają, że 54 proc. dyrektorów szpitali publicznych przewiduje, że w br. koszty ponoszone przez ich placówki przewyższą uzyskane przychody. W przypadku szpitali przekształconych takiego zdania jest 32 proc. dyrektorów (62 proc. twierdzi, że koszty będą niższe od przychodów).

Badanie było przeprowadzane od września do grudnia 2010 roku. Informacje zawarte w raporcie pochodzą od 125 szpitali, w tym 100 lecznic publicznych oraz 25 przekształconych.

Reklama