Skierowanie z NFZ, skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS, turnusy dla osób z niepełnosprawnościami dofinansowywane przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), sfinansowanie pobytu w całości z własnej kieszeni. Każdą z tych ścieżek potocznie można nazwać sposobem na wyjazd do sanatorium (pamiętając przy tym, że różnią się one poziomem dofinansowania, instytucją, która tego dofinansowanie może udzielić, celem pobytu czy wreszcie grupą, do której dana oferta jest adresowana). Do wymienionych metod należy też dodać możliwość skierowania do sanatorium przez KRUS. Instytucja, która jest odpowiednikiem ZUS-u, podobnie jak ZUS może kierować ubezpieczonych na tzw. rehabilitację leczniczą.

Reklama

Wyjazd do sanatorium z KRUS. Dla kogo jest przeznaczony?

Jak informuje KRUS, głównym celem rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalszewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym.W przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły celem jest jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. To oznacza, że głównymi odbiorcami rehabilitacji leczniczej finansowanej przez KRUS są rolnicy w wieku produkcyjnym, przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Działają tu więc te same zasady, co w przypadku rehabilitacji leczniczej ZUS.

Reklama

W przypadku KRUS-u wprowadzono jednak jeszcze dwie dodatkowe grupy ubezpieczonych, które z pobytów w sanatorium mogą skorzystać. Od lat taką możliwość mają również dzieci rolników. Od roku - osoby pobierające emeryturę rolniczą. Napoczątku 2023 r. w ofercie KRUS-u znajdowały się również 7-dniowe turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, ale wskutek zmian w przepisach wprowadzających tzw. świadczenie wspierające, od tego roku zaprzestano ich organizacji.

Wyjazd do sanatorium z KRUS dla rolników. Jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz kryteriów związanych ze stanem zdrowia, osoby ubiegające się o skierowanie turnus rehabilitacyjny w ramach KRUS muszą spełnić jeden z następujących warunków:

  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • posiadanie ustalonego prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (z zachowaniem zdolności do samodzielnej egzystencji).

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, w przypadku których potrzeba rehabilitacji jest następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

Wyjazd do sanatorium KRUS dla emerytów

Na początku 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która rozszerzyła listę osób uprawnionych do wyjazdu do sanatorium z KRUS. Pojawiły się na niej osoby, które mają już przyznaną emeryturę rolniczą. W ich przypadku celem rehabilitacji jest poprawa stanu zdrowia. Procedura ubiegania się o skierowanie do sanatorium przebiega w ten sam sposób, co w przypadku rolników aktywnych zawodowo.

Wyjazd do sanatorium z KRUS dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Jednym z warunków zakwalifikowania się na taki turnus jest obligatoryjne ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego). Podobnie jak w przypadku pozostałych grup, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się w jednym z sześciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS. Centra zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną, indywidualny program rehabilitacyjny oraz opiekę kadry pedagogicznej.

Jak się ubiegać o wyjazd do sanatorium z KRUS?

Wniosek o skierowanie danej osoby na rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny z KRUS musi być złożony przez lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji leczniczej. Do wniosku muszą być dołączone wyniki odpowiednich badań. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej. Po akceptacji wniosku przez lekarza-orzecznika KRUS, osoba wnioskująca otrzymuje propozycję wyjazdu. Jeśli wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji leczniczej/turnus regeneracyjny, otrzymuje skierowanie.

Pobyty w sanatorium w ramach KRUS są w pełni finansowane przez Kasę. KRUS zwraca również koszty dojazdu do ośrodków najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Centra rehabilitacji rolników KRUS mieszczą się w Kołobrzegu, Horyńcu-Zdroju, Jedlcu, Szklarskiej Porębie, Iwoniczu-Zdroju i Świnoujściu.