Projekt rozporządzenia dotyczący recept zakończył etap konsultacji publicznych. Nowe przepisy będą obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Jakie zmiany w receptach się szykują?

Dokument wprowadza trzy kluczowe zmiany:

Reklama
  • Osoba realizująca receptę w aptece lub punkcie aptecznym będzie mogła określić postać jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na podstawie posiadanej wiedzy.
  • Osoba realizująca receptę w aptece lub punkcie aptecznym będzie mogła wydać dwa razy więcej opakowań produktu leczniczego, lub wyrobu medycznego, jeśli sposób dawkowania nie został określony na recepcie w wymagany sposób.
  • W przypadku, gdy na recepcie podano wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposób dawkowania, z których wynikają różne ilości produktu, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, można będzie wydać większą ilość tego produktu, środka lub wyrobu.

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia zmiany koniecznością umożliwienia osobie wydającej produkt w aptece określenia jednostki dawkowania leku lub wyrobu medycznego na podstawie posiadanej wiedzy w sytuacjach, gdy na recepcie nie wpisano tej informacji lub jest ona nieczytelna, lub błędna.

W uzasadnieniu resort zdrowia wskazuje, że w sytuacjach, gdy na recepcie brakuje informacji o sposobie dawkowania (w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposobu stosowania), jest ona nieczytelna lub błędna, proponuje się, aby osoba wydająca mogła wydać ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie przekracza ilości zawartej w czterech najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie (dla produktów podlegających refundacji) lub w czterech najmniejszych opakowaniach dostępnych na terenie Polski (dla pozostałych produktów), zamiast dotychczasowych dwóch opakowań.

Tych recept bez tej informacji nie zrealizujesz

Reklama

Wyjątek od tej zasady stanowią recepty, na których przepisano produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe. W tych przypadkach sposób dawkowania musi być precyzyjnie opisany, inaczej lek nie może zostać wydany na podstawie takiej recepty.

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia, że obecny przepis § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia stanowi, iż w przypadku, gdy liczba, wielkość opakowań, liczba jednostek dawkowania i sposób dawkowania podane na recepcie prowadzą do różnych ilości produktu leczniczego, osoba wydająca lek wydaje najmniejszą z tych ilości jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą. To rozwiązanie powoduje wątpliwości co do ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która ma być wydana, i jest interpretowane na niekorzyść pacjenta.

Realizacja recept a Platforma P1

Resort przypomina również, że obecnie Platforma P1 dokonuje obliczeń ilości leku do wydania, wykorzystując algorytm oparty na okresie kuracji, sposobie dawkowania i liczbie opakowań. Ministerstwo przyznaje jednak, że takie rozwiązanie powoduje problemy związane z rozbieżnościami między ilością leku przepisanego a ilością wyliczoną na podstawie kryteriów algorytmicznych.

Takie działanie platformy P1 po 1 marca 2024 roku jest częste, co zmusza osoby wydające lek do zmniejszania ilości leku do wydania. Przyczyną takich działań jest aktualne brzmienie § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia. W konsekwencji pacjent otrzymuje zaordynowany produkt leczniczy w ilości niewystarczającej na przeprowadzenie zaleconej terapii. Zmiana racjonalizatorska w powyższym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem § 1 pkt 2 odnoszącego się do § 8 ust. 3 zmienianego rozporządzenia - podsumowano.