Z początkiem nowego roku chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną zyskają dostęp do leku Besponsa (w programie lekowym B.65.)

Reklama

W wykazie będzie Rizmoic (naldemedyna) dostępny we wskazaniu: Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonista opioidowy.

Nowością będzie Uptravi (seleksypag) w ramach programu B.31 w leczeniu nadciśnienia płucnego w populacji dorosłych pacjentów w połączeniu z inhibitorem PDE-5 oraz antagonistami receptorów endotelinowych w przypadku III klasy czynnościowej jeśli dotychczasowe leczenie jednym ze schematów lekowych przewidzianych do stosowania w terapii skojarzonej okazało się nieskuteczne lub źle tolerowane.

W wykazie znajdzie się Blincyto – w programie lekowym B.65. - Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną w populacji pediatrycznej oraz w minimalnej chorobie resztkowej u dorosłych.

Poszerzone zostaną wskazana dla leku Imbruvica – w programie lekowym B.92.

Reklama

Na liście będzie również Lemtrada (alemtuzumab) w leczeniu drugiej linii pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego w ramach programu lekowego B.46.

Reklama

W wykazie będzie od nowego roku także Keytruda (pembrolizumab) w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca o typie płaskonabłonkowym lub niepłaskonabłonkowym z ekspresja PDL-1 <50 proc. w ramach programu lekowego B.6.

Będzie także Keytruda (pembrolizumab) w uzupełniającym (adjuwantowym) leczeniu czerniaka skóry w ramach programu lekowego B.59. W uzupełniającym (adjuwantowym) leczeniu czerniaka skóry w ramach programu lekowego B.59 dostępny będzie też Opidvo (niwolumab), a także Tafinlar (Dabrafenibum) oraz Mekinist (Trametinibum).

Na liście pojawi się też lek Tagrisso (ozymertynib) w leczeniu pierwszej linii (chorzy wcześniej niepoddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu płuca) w ramach programu lekowego B.6.

Nowością jest także lek Imfinzi (durwalumab) w leczeniu konsolidującym chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca w ramach programu lekowego B.9.

Na wykazie będzie też Taltz (Ixekizumabum), inhibitor interleukiny w B.35. leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS).

Znajdzie się tam także Cimzia (Certolizumabum pegol), inhibitor czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFα) w B.47. leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej.

W nowym wykazie zmieni się kategoria dostępności dla rytuksymabu (z programu lekowego B.12 do katalogu chemioterapii C.51). Także erlotynib i gefytynib zostały przeniesione do katalogu chemioterapii.