Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o stanowisko w kwestii reklam suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych przeznaczonych dla dzieci.

Reklama

Michalak poinformował, że przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dr hab Agnieszka Zimmermann w piśmie skierowanym do RPD oceniła, że w ustawodawstwie brakuje precyzyjnych zapisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety. Zwróciła także uwagę, że wiele preparatów wprowadzonych na rynek jako "wyrób medyczny" lub "suplement diety" jest stosowanych w sytuacjach związanych ze zdrowiem dziecka (np. syropy na kaszel, preparaty witaminowe, uodparniające czy stosowane w schorzeniach gardła).

- Z wykonanej w tym roku w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMed pracy magisterskiej pt. "Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej" wynika, że istnieje silna korelacja (udowodniona statystycznie) pomiędzy czasem spędzanym przez dzieci na oglądaniu telewizji (a co za tym idzie reklam) a wywieraniem przez nie nacisku na rodziców podczas wizyt w aptece w celu dokonania zakupu reklamowanego preparatu. Warto także zwrócić uwagę, że ponad połowa dzieci w badanej populacji (51 proc.) największą uwagę zwraca na występującą w reklamie melodię lub piosenkę, które w tego typu reklamach pojawiają się nagminnie, pozostając na długo w świadomości odbiorcy – informowała Zimmermann.

Jej zdaniem właściwe byłoby wprowadzenie zakazu udziału dzieci w reklamie, zakazu stosowania w reklamie elementów skierowanych do dzieci oraz stworzenie restrykcyjnych regulacji w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także w ustawie o wyrobach medycznych. Według niej takie rozwiązania wzmocnią ochronę prawną dzieci.

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowią, że oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Reklama

RPD zauważył, że ustawa ta nie zawiera jednak definicji reklamy. Dodał, że także zagadnienia dotyczące reklamy wyrobów medycznych nie zostały szczegółowo uregulowane w ustawie o wyrobach medycznych.