Zgodnie z ustawą refundacyjną, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku, minister zdrowia będzie podejmował decyzję o refundacji leku na podstawie stanowiska komisji ekonomicznej, w której skład wejdą przedstawiciele resortu zdrowia oraz NFZ. Minister będzie się kierował rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych. Weźmie pod uwagę skuteczność leku, bezpieczeństwo jego stosowania, stosunek kosztu terapii do efektów leczenia oraz konkurencyjność cenową.

Reklama

Bardziej skomplikowane niż dotychczas będą zasady ustalania limitów refundacji. To informacja ważna dla pacjentów, bo limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej za dany lek. Jeżeli cena detaliczna leku refundowanego jest wyższa od ustalonego dla niego limitu, pacjent dopłaca różnicę między ceną leku a limitem. Od stycznia limit w refundacji będzie uzależniony od ceny leku, który dopełnia 15 proc. udziału w sprzedaży w danej grupie medykamentów (nie zaś lek najtańszy, jak obecnie). Dane te będą się zmieniać, co spowoduje konieczność przeliczania limitów na nowo przy każdej kolejnej nowelizacji list refundacyjnych.

Można je będzie aktualizować częściej, ponieważ decyzję o refundacji leku minister ogłosi w formie obwieszczenia. Dotychczas listy leków refundowanych miały postać rozporządzeń. Teoretycznie resort zdrowia miał je nowelizować co kwartał, ale w praktyce nie udawało się dotrzymać tego zobowiązania. W tym roku udało się znowelizować listę refundacyjną jedynie dwa razy.

Nowelizacje rozporządzeń muszą przechodzić pełną drogę legislacyjną (łącznie z konsultacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi), co wydłuża czas ich tworzenia. Listy refundacyjne wydawane w formie obwieszczeń mają być aktualizowane co dwa miesiące. Nie będą musiały być tak szeroko konsultowane.Leki będą wpisywane na listy refundacyjne w zależności od przewidzianego poziomu odpłatności pacjenta. Będą cztery ich kategorie: wydawane bezpłatnie(m.in. w leczeniu nowotworów złośliwych, choroby zakaźnej o szczególnym zagrożeniu epidemicznym oraz w ramach programu lekowego), za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (50 proc. lub 30 proc.). To oznacza, że zniknie kategoria leków stosowanych w chorobach przewlekłych.

Podstawa prawna

Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696).