STYCZEŃ

8.01 - wszedł w życie obowiązek wystawiania e-skierowań. Skierowania w postaci elektronicznej stały się obowiązkowe m.in. na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.

12.01 - Liczba zaszczepionych przeciw COVID-19 przekroczyła 250 tys. osób.

27.01 - W Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub.r. o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Reklama

LUTY

23.02 - Weszła w życie ustawa o rezerwach strategicznych, która przekształciła Agencję Rezerw Materiałowych, w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych podlegającą premierowi.

27.02 - Wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Od tego dnia nie można stosować do tego celu szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

MARZEC

Reklama

8.03 - NFZ zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Wycofano się z tego od 4 maja.

16.03 - Zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu nie może od tego czasu, poza kilkoma sytuacjami, narzucić wizyty w formie teleporady. Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty m.in. wtedy, gdy cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy; istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, a także, gdy dziecko nie ma jeszcze 6 lat.

20.03 - odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono stan epidemii.

27.03 - Zaczęły obowiązywać zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Nieczynne były m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, a także przedszkola i żłobki.

30.3 - Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025 zakładający m.in. zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu, a także podnoszenie świadomości na temat czynników determinujących zdrowie.

KWIECIEŃ

1.04 - W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy, która umożliwiła rozszerzenie kręgu osób z zawodów medycznych uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19. W rozporządzeniu opublikowanym 9 kwietnia doprecyzowano, że kwalifikować będą mogli, oprócz lekarzy, również m.in. dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni lub higienistki szkolne.

14.04 - Rząd podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji do 25 kwietnia. Wyjątki objęły przedszkola, żłobki i sport na świeżym powietrzu.

MAJ

9.05 - Był to ostatni dzień w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19, gdy do rejestrujących dołączyły kolejne roczniki - osoby w wieku od 18 do 21 lat, które w pierwszym kwartale tego roku nie zadeklarowały woli zaszczepienia się. Jeśli to zrobiły, możliwość taką otrzymały od 4 maja.

10.05 - Minister zdrowia powołał zespół do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2. Jednym z jego zadań jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2.

14.05 - Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 w Polsce przekroczyła 15 mln.

17.05 - Ruszyła rejestracja nastolatków powyżej 16. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19.

25.05 - MZ poinformowało, że NFZ utworzył Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, na którą można dzwonić w godzinach, gdy nie działają przychodnie POZ. Pacjenci otrzymają tam poradę medyczną, a w razie potrzeby również e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

26.05 - Sejm uchwalił nowelizację, zgodnie z którą od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

CZERWIEC

1.06 - Od tego dnia można pobierać Unijne Certyfikaty COVID (UCC), które ułatwiają bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Kody QR można wygenerować na Internetowym Koncie Pacjenta.

2.06 - Minister zdrowia zapowiedział, że do każdego wprowadzonego dotąd limitu nie są wliczane osoby zaszczepione. Przekazał wówczas, że od 6 czerwca przywrócona będzie możliwość organizowania targów, konferencji, wystaw. Będą mogły być otwarte sale zabaw, zwiększony będzie też limit imprez i zgromadzeń.

7.06 - Wystawiono e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat.

LIPIEC

1.07 - Wprowadzono programu Profilaktyka 40 plus. Przewiduje od 8 do 12 rodzajów badań w trzech pakietach.

1.07 - zniesiono limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i w niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej.

1.07 - Wprowadzono możliwość przyjmowania drugiej dawki szczepienia przeciw COVID-19 w dowolnej placówce, niezależnie od tego, gdzie podano pierwszą dawkę

13.07 - Możliwość kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-1 otrzymali studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego, jak również absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

SIERPIEŃ

11.08 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określenie ścieżki wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. Zawiera także m.in. przepisy o karaniu osób naruszających nietykalność personelu punktów szczepień przeciw COVID-19.

24.08 - Rząd przyjął Plan dla Chorób Rzadkich zawierający harmonogram działań z podaniem źródła finansowania. Objął on 37 zadań, które będą zrealizowane w latach 2021-2023. Plan uwzględnia sześć podstawowych obszarów: ośrodki eksperckie; diagnostykę; dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w chorobach rzadkich; polski Rejestr Chorób Rzadkich; platformę informacyjną i paszport pacjenta z chorobą rzadką.

WRZESIEŃ

1.09 - w aplikacji gabinet.gov.pl udostępniono kolejną funkcjonalność e-Karty Szczepień, umożliwiająca potwierdzenie, w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, wykonania szczepienia przeciw grypie. Dotąd e-Karta Szczepień umożliwiała odnotowanie jedynie szczepienia przeciw COVID-19.

10.09 - Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia opublikował postulaty. Zawarł je w ośmiu punktach. Obejmują one: natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

11.09 - Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia po manifestacjach rozstawił "Białe Miasteczko 2.0" w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

21.09 - Zawarto porozumienie dotyczące ratowników między ministrem zdrowia Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Minister zdrowia zobowiązał się do zwiększenia od października 2021 roku budżetu na zadania ZRM w celu sfinansowania dodatku wyjazdowego i do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego takiego dodatku. Pracodawcy zaś zobowiązali się do wypłaty od 1 października br. członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowej stawki w przypadku umów cywilnoprawnych.

30.09 - W życie weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczącego obostrzeń covidowych. Wprowadzono m.in. regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

PAŹDZIERNIK

1.10 - Zniesiono możliwość składania wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) przez e-mail. Można składać go tylko on-line przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i ePUAP.

14.10 - Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona m.in. możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wyjściem tego kraju z UE.

15.10 - Wydłużono okres kwalifikacji do programu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 o kolejne 6 miesięcy, do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby.

23.10 - Możliwość uzyskania przez osoby, które rozpoczęły szczepienia poza Polską, a II dawkę przyjęły w naszym kraju unijnego zaświadczenie COVID-19.

29.10 - Lekarze prywatni, którzy nie mają podpisanej umowy z NFZ, uzyskali możliwość kierowania swoich pacjentów na bezpłatne testy w kierunku wykrycia SARS-CoV-2

31.10 - Nowe obostrzenia epidemiczne - zmodyfikowano regulacje dotyczącą obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską i egzaminu kuratorskiego. Wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie m.in. szkół, placówek oświatowych, uczelni i instytutów badawczych w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi), chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.

LISTOPAD

2.11 - Początek szczepień dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

9.11 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, zakładającą utworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, które z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) trafią do szpitala. Świadczenia kompensacyjne ma przysługiwać takim pacjentom, jeśli będą hospitalizowani nie krócej jednak niż 14 dni lub doznają wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu i będą z tego powodu poddani obserwacji do 14 dni na oddziale szpitalnym, SOR lub izbę przyjęć. Regulacja odnosi się do odczynów, które wystąpiły na skutek przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19 od początku ich wykonywania, jak również szczepień obowiązkowych przyjętych od 1 stycznia 2023 roku. Maksymalna kwota rekompensaty to 100 tys. zł.

17.11 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada utworzenie od 1 stycznia 2022 r. Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przez połącznie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

23.11 - Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób, które ukończyły 18 lat.

GRUDZIEŃ

1.12 - Nowe obostrzenia epidemiczne - 50 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione m.in. w hotelach, restauracjach, kościołach, obiektach sportowych, kinach i teatrach. Osoby podróżujące z krajów spoza strefy Schengen objęto kwarantanną wydłużoną do 14 dni, z której zwalnia test PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. Zmniejszono limit osób - z 500 do 250 - na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi

1.12 - NFZ wprowadził zmiany w finansowaniu szpitali tymczasowych i transportu sanitarnego w związku ze zwalczaniem COVID-19

14.12 - Na posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Zakłada on m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Projekt przewiduje też możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.

15.12 - Nowe obostrzenia epidemiczne - ograniczenie m.in. limitu osób - z 50 do 30 proc. (w limitach nie uwzględnia się zaszczepionych) - w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych. Zakaz działania dyskotek, klubów nocnych, spożywania posiłków w kinach. Obowiązek poddania się testowi dla zaszczepionych przeciw COVID-19 osób mieszkających z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz dla osób przylatujących do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy

15.12 - Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Ustawa ma w sposób kompleksowy uregulować wykonywanie zawodu ratownika medycznego; określa m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, organizację kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenie odpowiedzialności zawodowej. Przewidziano w niej utworzenia samorządu ratowników medycznych.

16.12 - Katowicki sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu omikron koronawirusa w Polsce. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho.

16.12 - Rozpoczęło się szczepienie dzieci od 5 do 11 lat przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Druga dawka szczepionki będzie podawana po 21 dniach. O kwalifikacji do szczepienia dzieci każdorazowo decyduje lekarz.

16.12 - Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej 10µg.

17.12 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy ustanawiającej fundusz kompensacyjny, dla osób, które z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) trafią do szpitala na nie krócej niż 14 dni lub doznają wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu i będą z tego powodu poddani obserwacji do 14 dni w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji.

23.12. Opublikowano projekt rozporządzenia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

27.12 - MZ przesądziło, że pilotaż sieci onkologicznej nie zakończy się 31 grudnia 2021 r., lecz zostanie wydłużony do końca 2022 r.