Future Health Index 2021 to największy globalny raport analizujący działania liderów ochrony zdrowia, który powstał na zlecenie firmy Philips. Raport analizuje sposób, w jaki liderzy polskiej ochrony zdrowia* radzą sobie z aktualnymi wyzwaniami oraz to, jak może wyglądać opieka zdrowotna po zakończeniu pandemii. Odpowiedzi udzieliło prawie 3 000 liderów ochrony

Reklama

Ze szczególną uwagą zobrazowane zostały wyzwania z jakimi mierzą się liderzy ochrony zdrowia, a także sposoby przygotowania się na przyszłość, głównie poprzez inwestycje w cyfrowe technologie medyczne oraz nawiązywanie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnych modeli świadczenia usług zdrowotnych, zarówno w szpitalach i placówkach medycznych, jak i poza nimi.

Ze względu na najniższy odsetek lekarzy na 100 000 osób w UE1, w połączeniu ze stosunkowo wysoką liczbą przypadków COVID-192, zarządzanie skutkami pandemii sprawia sektorowi opieki zdrowotnej w Polsce wiele trudności.

Jednak większość liderów ochrony zdrowia w Polsce jest przekonana, że zarówno szpitale, czy placówki medyczne, w których pracują, jak również cały system opieki zdrowotnej państwa, będą w stanie świadczyć w przyszłości opiekę medyczną na wysokim poziomie. Optymizm ten, a także plany polskiego rządu związane ze zwiększeniem wydatków na opiekę zdrowotną, dobrze wróżą na przyszłość.

Reklama

Liderzy ochrony zdrowia wierzą w swoje placówki

Liderzy ochrony zdrowia w Polsce wierzą w swoje placówki medyczne i system opieki zdrowotnej jako całość. Ponad 3/4 liderów polskiej ochrony zdrowia jest przekonanych, że krajowy system opieki zdrowotnej jest w stanie zapewnić wysoką jakość opieki nad pacjentami w ciągu najbliższych trzech lat.

Polski rząd zobowiązał się do zwiększenia udziału wydatków publicznych na opiekę zdrowotną z 4,6% do 6% PKB do 2024 r. Obietnica ta mogła wpłynąć na to, że liderzy służby zdrowia w Polsce uważają, iż obecna polityka i plany zdrowotne państwa przyczyniają się do budowania elastycznego systemu opieki zdrowotnej, przy czym przez elastyczny rozumie się zdolność do szybkiego powrotu do normalnego stanu po pokonaniu określonego wyzwania.

Reklama

Cyfrowa dokumentacja medyczna jako priorytet

Liderzy polskiej ochrony zdrowia uważają inwestycje w cyfrową dokumentację medyczną za priorytet

Z raportu wynika, że trzy czwarte liderów polskiej ochrony zdrowia, w zakresie wdrażania cyfrowych technologii medycznych, obecnie najbardziej inwestuje w cyfrową dokumentację medyczną. Ponadto w porównaniu ze średnią z 14 krajów, objętych badaniem, technologia ta stanowi dla liderów w Polsce większy priorytet.

Doskonałym przykładem takiej inwestycji jest projekt Wdrożenia Usług Elektronicznych, dzięki któremu wprowadzono e-usługi i elektroniczną dokumentację medyczną na Dolnym Śląsku, co ułatwiło dostęp do informacji o pacjentach oraz umożliwiło wymianę danych medycznych pomiędzy placówkami ochrony zdrowia a pacjentami.

Jednak podobnie jak pokazuje średnia z 14 badanych krajów, polscy liderzy oczekują znaczącego spadku swoich inwestycji w cyfrową dokumentację medyczną. Jedną z możliwych przyczyn jest to, że liderzy zbudowali już trwałe podstawy pod kontynuację cyfrowej transformacji i przyszłe modele świadczenia usług zdrowotnych.

Telemedycyna

Chociaż wykorzystanie telemedycyny w Polsce zostało uregulowane prawnie w 2015 r., jeszcze do niedawna była ona stosowana w ograniczonym zakresie.Liderzy ochrony zdrowia w Polsce pozostają w tyle, jeśli chodzi o inwestycje w telemedycynę, szczególnie w porównaniu do swoich kolegów z Holandii. Jednak ponieważ pandemia unaoczniła potrzebę zastosowania telemedycyny w celu ułatwienia zdalnej i wirtualnej opieki medycznej, liderzy w Polsce częściej niż w większości pozostałych krajów objętych badaniem, chcą traktować inwestycje w tę technologię jako priorytet na przyszłość.

Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania, dzięki którym polscy obywatele mogą pokonać swoje dotychczasowe wątpliwości związane z telemedycyną. Według ankiety Biostat z kwietnia 2020 r. 72% obywateli Polski uważa telemedycynę za najbezpieczniejszą metodę kontaktu z lekarzem, a 44% korzystało z tej technologii w tygodniu poprzedzającym sondaż.

W przyszłości liderzy polskiej ochrony zdrowia będą koncentrować się na inwestycjach w telemedycynę związaną z relacjami pacjent-personel medyczny. Przykładem są kioski telemedyczne służące do diagnozowania pacjentów za pomocą urządzeń, z których chorzy sami korzystają, a także wideokonsultacje.

Przeszkody na drodze do innowacji

Kluczową przeszkodą w Polsce jest brak doświadczenia personelu

Przygotowując się na przyszłość, liderzy polskiej ochrony zdrowia muszą zmierzyć się z szeregiem przeszkód. Najważniejszą z nich jest brak doświadczenia personelu w zakresie nowych technologii. Mniej więcej połowa twierdzi, że jest to główna wewnętrzna przeszkoda utrudniająca im przygotowanie się na przyszłość. Jest to zbieżne z wynikami raportu Future Health Index 2020, zgodnie z którym około jedna trzecia (33%) młodego personelu medycznego w Polsce nie potrafi korzystać z cyfrowych danych pacjentów podczas świadczenia usług zdrowotnych.

Liderzy ochrony zdrowia w Polsce konsekwentnie wymieniają szkolenie i edukację personelu w zakresie wykorzystania cyfrowych technologii medycznych jako jedno z najważniejszych działań, które należy podjąć, aby skutecznie wdrażać cyfrowe technologie medyczne w szpitalu lub placówce medycznej.

Zgodnie z najnowszymi badaniami, aby zwiększyć stopień przyjęcia e-narzędzi, placówki medyczne powinny organizować szkolenia w zakresie cyfrowej dokumentacji medycznej i przedstawiać jej zalety6, a także zaoferować odpowiednią pomoc techniczną. Podobnie, liderzy polskiej ochrony zdrowia wymieniają brak przeszkolenia w zakresie cyfrowych technologii jako jedną z głównych przeszkód utrudniających ich przyjęcie. Znalazło to również odzwierciedlenie w raporcie Future Health Index 2020, zgodnie z którym ponad połowa (59%) personelu medycznego młodszego pokolenia w Polsce twierdziła, że szkolenie w zakresie nowych technologii mogłoby pomóc im skuteczniej korzystać z danych pacjentów.