Po godzinach pracy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W sytuacji nagłego zachorowania, jak m.in. biegunka, bóle gardła, brzucha czy gorączka, mamy prawo skorzystać z opieki lekarza POZ również poza miejscem zamieszkania - podkreśla rzecznik NFZ Andrzej Troszyński.

Reklama

Każda przychodnia POZ powinna umieścić w sposób widoczny informację o miejscu świadczonej opieki świątecznej i nocnej wraz z adresem i numerem telefonu. Dane te można znaleźć również na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. Od grudnia w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent chcący skorzystać z porady lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Oświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, PESEL, nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia (np. zakład pracy, uczelnia), nazwę oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego pacjent został zgłoszony.

W sytuacji korzystania z leczenia szpitalnego pacjent po złożeniu oświadczenia ma nadal obowiązek dostarczenia dowodu ubezpieczenia.

Jak informuje NFZ, ze świadczeń należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w przychodniach). Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.Nasza lecznica może sprawować tego rodzaju opiekę we własnym zakresie lub korzystać z usług innej placówki. Informacja o tym, która przychodnia medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w widocznym miejscu.

Świąteczna opieka medyczna nie ma zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

W takich sytuacjach należy udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub wezwać pogotowie (999, 112).

Oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

ReklamaPogotowie ratunkowe można wzywać, kiedy nasze lub czyjeś życie jest zagrożone. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor oceni, czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też skierowania do świątecznej lub nocnej opieki wyjazdowej albo ambulatoryjnej.

Ze świadczeń opieki świątecznej oraz oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, ani skierowania do specjalisty.