Hamankiewicz dodał, że chodzi o przepisy dotyczące zakazu pobierania opłat za świadczenia przez publiczne szpitale i przychodnie, przy jednoczesnym umożliwieniu tego prywatnym lecznicom.

Reklama

NRL zaskarży także rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące koszyka świadczeń gwarantowanych. "Koszyk jest niedoprecyzowany. Nie wiadomo jakie świadczenia należą się pacjentom, a jakie nie. W konsekwencji pacjenci płacą podwójnie: publiczną składkę zdrowotną, a następnie za świadczenia wykonywane w prywatnych lecznicach" - powiedział Hamankiewicz. Dodał, że NRL przed TK ma reprezentować prof. Michał Kulesza.

Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk podkreślił w rozmowie z PAP, że MZ wprowadziło w ustawie o działalności leczniczej możliwość pobierania opłat za dodatkowe świadczenia wykonywane przez szpitale-spółki. "Jest to rodzaj zachęty do przekształceń. W przypadku wolnych mocy przerobowych mogą wykonywać odpłatnie dodatkowe świadczenia" - powiedział Włodarczyk. Zaznaczył, iż przed wejściem w życie ustawy publiczne lecznice także nie mogły pobierać opłat za świadczenia.

"Obecny wiceprezes NRL Romuald Krajewski był członkiem rady Agencji Oceny Technologii Medycznych i składał podpis pod projektem koszyka świadczeń gwarantowanych, akceptując go. Szkoda, że NRL wpisuje się w kampanię wyborczą" - dodał wiceminister zdrowia.

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca, dotyczy m.in. przekształceń szpitali w spółki i jest kluczową ustawą rządowego pakietu zdrowotnego.

Ustawa nie wprowadza obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.

Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz), z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej likwidacji spzoz. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz, przejmując jego prawa i obowiązki.

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie, będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale-spółki otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty.