Główny Inspektorat Sanitarny opublikował raport "Stan Sanitarny Kraju za rok 2021", który podsumowuje pracę Państwowej Inspekcji Sanitarnej za ubiegły rok.

Reklama

Dokument GIS pokazuje nie tylko dane, ale "przede wszystkim ogrom pracy, jaki na co dzień wykonują jej pracownicy, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne wszystkim mieszkańcom Polski" - powiedział Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Zwrócił uwagę, że ostatnie dwa lata nałożyły na Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) szereg nowych zadań, co dzięki procesom cyfryzacji, odbywa się sprawniej niż dotychczas.

Dokument zawiera m.in. dane statystyczne, wcześniej niepublikowane, wraz z omówieniem najistotniejszych zagadnień z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Podstawnym zadaniem PIS to nadzór nad bezpieczeństwem żywności, wody pitnej i kąpielisk, środkami zastępczymi, kosmetykami, higieną środowiska, pracy, radiacyjną czy nauczania i wychowania. Ważnymi elementami są także kontrola stanu sanitarnego placówek ochrony zdrowia oraz nadzór nad miejscami nauki i wypoczynku - wskazał rzecznik GIS Szymon Cienki.

Reklama

- Z raportu GIS wynika, że w porównaniu z rokiem 2020, w roku 2021 odnotowano dalszy spadek liczby zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego (m.in. odrę, świnkę, różyczkę, ospę wietrzną). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku grypy i podejrzeń grypy, gdzie odnotowano 2 973 793 przypadków. Wpływ na to miał przede wszystkim sposób zachowania, czyli izolowanie się podczas choroby, noszenie maseczek, zachowywanie dystansu społecznego.

- Z raportu wynika, że podobnie dalszy spadek obserwowany był w przypadku krztuśca - 179 przypadków w 2021 r. - powiedział rzecznik GIS.

Reklama

- Wśród przyczyn zatruć pokarmowych nadal najczęstszą było zakażenie wywołane odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella. W 2021 r. potwierdzono 8 264 zachorowań wywołanych tą bakterią (w tym 7 984 zatruć pokarmowych) - jest to więcej niż w roku 2020. Odnotowano również wzrost innych bakteryjnych zakażeń jelitowych. Również w przypadku wirusowych zakażeń jelitowych odnotowano wzrosty w porównaniu z rokiem 2020 (np. w przypadku zakażeń rotawirusowych stwierdzono 7 417 przypadków zachorowań) - powiedział rzecznik GIS.

Rok 2020 był zdominowany trwającą na świecie pandemią COVID-19 wywołaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z wprowadzeniem szeroko zakrojonych obostrzeń w zakresie przemieszczania się, ograniczania kontaktów społecznych oraz zasad DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki) w 2020 r. zaobserwowano wysoki spadek liczby przypadków również innych chorób zakaźnych w Polsce, szczególnie po I kwartale roku, czyli po rozpoczęciu się epidemii COVID-19 w Polsce w marcu 2020 r.

W roku 2021 część obostrzeń była stopniowo znoszona, a w 2022 r. nastąpiło zintensyfikowanie kontaktów społecznych przyczynia się do wzrostu liczby zakażeń w przypadku większości chorób i należy spodziewać się wyrównania ich poziomu do stanu sprzed pandemii COVID-19.

Z raportu GIS wynika, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi systematycznie się poprawia. W 2006 r. wodociągi dostarczały wodę spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do ok. 91 proc., podczas gdy w roku 2021 dostęp do wody spełniającej te wymogi miało 98,3 proc. ludności Polski - powiedział Cienki.

Pytany o oceny wody na pływalniach w 2021 r., rzecznik poinformował, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały 1 536 ocen rocznych, w tym 1 478 ocen pozytywnych (tj. woda odpowiadała wymaganiom), 58 ocen negatywnych (tj. woda nie odpowiadała wymaganiom).

- Oceny pozytywne stanowiły 96 proc. wszystkich wydanych ocen - zastrzegł rzecznik GIS.

Tłumaczył, że zbiorczej rocznej oceny tego, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, dokonuje właściwy państwowy inspektor sanitarny przez analizę: parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, określonych w przepisach; wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią; zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz; wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena.

- W 2020 r. GIS skontrolował ogółem 35 531 obiektów użyteczności publicznej, co stanowiło 22 proc. spośród 171 410 ujętych w ewidencji. Natomiast 2021 r. skontrolowano ogółem 43 673 obiekty użyteczności publicznej, co stanowiło 27,7 proc. spośród 157 725 ujętych w ewidencji. Odsetek procentowy skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej ze stwierdzonym nieprawidłowym stanem sanitarno-higienicznym i technicznym w latach 2020-2021 pozostaje na zbliżonym poziomie (w 2021 – 2,7 proc., w 2020 - 1,9 proc.) - powiedział rzecznik GIS.

Zwrócił uwagę, że w związku z trwającą na obszarze Polski epidemią, zmniejszeniu uległa - w porównaniu do lat ubiegłych - liczba kontroli planowych, co powoduje, że wyniki porównania z latami ubiegłymi mogą nie być miarodajne.

W roku 2021 ocenie GIS zostały poddane, m.in.: salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, obiekty hotelarskie, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i inne, w których świadczone są usługi hotelarskie, domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę, noclegownie i domy dla bezdomnych oraz inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, dworce autobusowe, kolejowe, porty lotnicze i morskie, przystanie żeglugi morskiej i śródlądowej, stacje metra, przystanie jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych, przejścia graniczne: drogowe, lotnicze, morskie, kolejowe, rzeczne, tereny rekreacyjne, cmentarze i domy pogrzebowe, inne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej np. apteki, kina, hale sportowe, targowiska, zakłady pralnicze.