Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku.

Zapytano w nim rodziców dzieci w wieku szkolnym, co ich zdaniem będzie największym wyzwaniem dla uczniów w roku 2022/2023.

Reklama

Na pierwszym miejscu badani wymienili przeładowany program nauczania. Taką odpowiedź wskazało 39,5 proc. respondentów. Najczęściej odpowiadali tak najmłodsi respondenci przed 30. rokiem życia i niemal połowa badanych z wykształceniem podstawowym i wyższym.

Na drugim miejscu badani wymienili zmęczenie spowodowane dużą liczbą obowiązków (zadań domowych i zajęć pozalekcyjnych). Odpowiedź taką wskazało 32,8 proc. respondentów. Zwróciło na nie uwagę ponownie najwięcej badanych przed 30. rokiem życia. Zmęczenie dużą liczbą obowiązków związanych z nauką poza lekcjami częściej dostrzegają ojcowie niż matki.

Na trzecim miejscu badani wymienili uzależnienie od mediów społecznościowych. Odpowiedź taką wskazało 30,6 proc. respondentów. Największą uwagę zwracali respondenci w wieku 40-49 i 50-59 lat, a także badani z wykształceniem wyższym.

25,7 proc. badanych za największe wyzwanie uznało powrót do całkowicie stacjonarnej nauki w szkole po pandemii, 24,1 proc. – integrację z rówieśnikami z Ukrainy, 19,8 proc. – niedostateczne wsparcie psychologiczne, 16,6 proc. – przemoc szkolną, 10,2 proc. – brak zrozumienia młodych ludzi przez szkołę/nauczycieli, 9,5 proc. – samotność wśród rówieśników, 8,1 proc. – presję rodziców/nauczycieli na wyniki szkolne.

5,4 proc. badanych, na pytanie o największe wyzwanie dla uczniów, udzieliło odpowiedzi: nie wiem/trudno powiedzieć.

Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w lipcu 2022 r. na reprezentatywnej 1001-osobowej grupie dorosłych Polaków.