1 Sprawdź czy możesz skorzystać z leczenia opłacanego przez ZUS

Z wyjazdu do sanatorium na rehabilitację leczniczą mogą korzystać ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia pielęgnacyjnego. O sfinansowanie leczenia rehabilitacyjnego przez ZUS mogą również starać się osoby, którym przyznano rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, których stan zdrowia rokuje jednak odzyskanie sprawności i powrót do aktywności zawodowej.

2 Upewnij się, jaki rodzaj schorzenia daje prawo do rehabilitacji

Rehabilitacja jest prowadzona zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Mogą z niej korzystać osoby cierpiące m.in. na choroby psychosomatyczne, narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego oraz kobiety po operacji onkologicznej piersi. Program rehabilitacji leczniczej ZUS poza rehabilitacją medyczną obejmuje również psychologiczną, edukację zdrowotną, naukę zdrowotnego żywienia oraz promocję zdrowia.

3 Uzyskaj skierowanie na rehabilitację leczniczą

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą jest orzeczenie o potrzebie poddania się jej wystawione przez lekarza orzecznika ZUS. Aby je uzyskać, trzeba mieć do niego skierowanie. Może je wystawić lekarz prowadzący pacjenta, czyli np. lekarz rodzinny czy każdy inny specjalista, który zna historię choroby pacjenta. W tym celu powinien sporządzić wniosek o objęcie rehabilitacją leczniczą. Wzór takiego wniosku można pobrać ze stron internetowych ZUS (www.zus.pl). Następnie pacjent składa wniosek w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli lekarz orzecznik potwierdzi potrzebę wyjazdu na leczenie rehabilitacyjne, pacjent dostaje o tym informacje na piśmie (również w przypadku odrzucenia wniosku). Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, pacjent dostaje skierowanie na leczenie z datą i miejscem przeprowadzenia rehabilitacji.


4 Czekaj na wyznaczenie terminu wyjazdu do sanatorium

Rehabilitacja generalnie odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku problemów z wyjazdem w wyznaczonym terminie, które są niezależne od ubezpieczonego, może on się ubiegać o przesunięcie rozpoczęcia leczenia albo o wyznaczenie nowego terminu. Standardowo turnus finansowany przez ZUS trwa 24 dni. Średni czas oczekiwania na wyjazd to miesiąc do półtora. Dla porównania osoby ubiegające się o wyjazd do uzdrowiska za pieniądze z NFZ czekają na to nawet dwa lata.

Podstawa prawna

Art. 54, 55, 57 i 69 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457).