Gotowość szkolna odnosi się do zestawu umiejętności, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, które pozwalają dziecku na skuteczne uczestnictwo w procesie edukacyjnym w szkole. Gotowość szkolna obejmuje zarówno umiejętności poznawcze, jak i umiejętności społeczne niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Reklama

Elementy gotowości szkolnej mogą obejmować umiejętności językowe, matematyczne, poznawcze (takie jak pamięć, uwaga, koncentracja), umiejętności społeczne (jak współpraca z innymi dziećmi, radzenie sobie z emocjami), umiejętności motoryczne (sprawność ruchowa) oraz gotowość do nauki w grupie.

Ocena gotowości szkolnej może być ważna dla nauczycieli i rodziców, ponieważ może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których dziecko może potrzebować dodatkowego wsparcia lub dostosowania programu nauczania. Jednak warto pamiętać, że gotowość szkolna jest procesem indywidualnym, a każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie.

5 pytań rodziców o gotowość szkolną dziecka

1. Jakie umiejętności językowe są istotne dla gotowości szkolnej?

Umiejętność porozumiewania się, rozumienia prostych poleceń, znajomość podstawowych słów i zdolność do wyrażania myśli.

2. Jakie umiejętności matematyczne są istotne dla gotowości szkolnej?

Rozpoznawanie liczb, liczenie do 10 lub więcej, rozumienie pojęć matematycznych takich jak porównywanie, klasyfikowanie, dodawanie i odejmowanie w prostych sytuacjach.

3. Jakie umiejętności społeczne są ważne dla gotowości szkolnej?

Reklama

Umiejętność współpracy z innymi dziećmi, radzenie sobie z emocjami, umiejętność słuchania i wyrażania siebie w sposób pozytywny.

4. Jakie umiejętności motoryczne są istotne dla gotowości szkolnej?

Umiejętność trzymania ołówka, kolorowania, cięcia nożyczkami, a także umiejętności ruchowe, takie jak skakanie, bieganie, rzucanie i łapanie piłki.

5. Jakie znaczenie ma gotowość emocjonalna dla dziecka w kontekście szkoły?

Gotowość emocjonalna obejmuje umiejętność radzenia sobie z nowymi sytuacjami, rozstania z rodzicami rodzicami na czas pobytu w szkole, radzenie sobie z frustracją i stresem.

Diagnoza dziecka. I co dalej?

Oceną gotowości szkolnej sześcioletniego dziecka zajmują się przedszkola. Dyrektor przedszkola powinien do końca kwietnia przekazać rodzicom odpowiednią dokumentację wraz z diagnozą przedszkolną. Zawiera ona m.in. informacje o stanie przygotowania dziecka do nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele opisują w niej opanowanie przez przedszkolaka wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarach:

  • umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej
  • umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania
  • sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych

Nauczyciel opisuje również potrzeby rozwojowe dziecka, zaobserwowane predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania. Podaje informacje dotyczące podjętych lub potrzebnych działań wspierających potrzeby dziecka.