Jak przekazano w biuletynie informacji publicznej RPO, 39 proc. wszystkich osób starszych, a z tego 47 proc. osób w wieku 80 lat i więcej, nie słyszało o rządowym pakiecie wsparcia w czasie pandemii.

Reklama

- Ponadto blisko jedna trzecia (30 proc.) tych, które nie słyszały o możliwych formach wsparcia, uznały, że potrzebowałyby go więcej. Jednocześnie tylko 5 proc. osób starszych, które słyszały o możliwym wsparciu, uznały, że było ono niewystarczające – podkreślono w informacji.

Poinformowano również, że problem braku łatwo dostępnej i podanej w przystępnej formie informacji o przyjmowanych regulacjach prawnych i innych rozwiązaniach potwierdzały również zgłoszenia osób do Biura RPO.

- Nie jest też zaskoczeniem, że najtrudniejszy dostęp do wsparcia mają te osoby, które wydawałoby się najbardziej tego potrzebują – stwierdził rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

Reklama

- To zjawisko podkreśla wagę zrozumienia, czym jest dyskryminacja wielokrotna, czyli sytuacja, w której dana osoba jest narażona na gorsze traktowanie lub wykluczenie ze względu na więcej niż jedną cechę – w tym wypadku wiek i niepełnosprawność powiązaną ze zmniejszającymi się z wiekiem możliwościami fizycznymi i poznawczymi – dodał.

W badaniu zrealizowanym na zamówienie RPO przez firmę IPSOS pod koniec 2021 r. skoncentrowano się na osobach starszych ze względu na odrębne wyzwania i zakres problemów dotyczących najmłodszych i najstarszych pokoleń.

- Osoby starsze miały możliwość wypowiedzenia się na tematy: zdrowia, kontaktów społecznych, samopoczucia, kondycji psychicznej – wyjaśniono.

Reklama

Raport z badania zawiera listę rekomendacji RPO, uwzględniających prawo osób starszych do godności, prawo do informacji, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do włączenia społecznego, prawo do równego traktowania oraz konieczność zwiększenia oferty edukacyjnej ze strony państwa, obejmującej edukację w zakresie kompetencji cyfrowych osób starszych i tworzenia lokalnych strategii postępowania w sytuacjach kryzysowych w odniesieniu do osób w szczególny sposób narażonych na wykluczenie, m.in. osób starszych.

Jak wykazano w badaniu, osoby starsze najczęściej czerpią informacje o pandemii z telewizji lub radia. Jednak w przypadku osób w wieku 60–79 lat na drugim miejscu, jako źródło informacji są treści internetowe, a wśród osób w wieku 80 lat i starszych drugą pozycję (obok krewnych) zajmują gazety.

W kwestii pandemii, jak podano w raporcie, największe utrudnienia seniorzy odczuwali w dostępie do usług medycznych, tj. do lekarzy, planowych zabiegów i do rehabilitacji. Badani wskazywali także na brak oferty lub zbyt mały zakres wsparcia przy robieniu zakupów, w transporcie do lekarza lub na szczepienia i przy załatwianiu spraw urzędowych.

- Pandemia wyraźnie ograniczyła również bezpośrednie kontakty międzyludzkie osób starszych. 74 proc. badanych wskazało ograniczenie kontaktów jako działanie prewencyjne przed zarażeniem. Część respondentów, w szczególności w młodszych grupach wieku starszego (60–74 lata), chętnie korzystała z narzędzi internetowych do utrzymywania kontaktu z rodziną i bliskimi – przekazano.

Jak zaznaczono w raporcie, czynnikiem w największym stopniu wpływającym na deklarowany stan zdrowia jest wiek.

- Ograniczenia zdrowotne są jednym z kluczowych czynników negatywnie wpływających na możliwość uzyskania wsparcia czy poczucie osamotnienia – podsumowano.